Privacybeleid

Wie zijn wij

Antiek Theater Herman Altena (hierna “ATHA”) is een eenmanszaak, tevens handelend onder de handelsnaam Theater in de Oudheid, gevestigd te Bosch en Duin en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30202454.

ATHA bezit en beheert de volgende domeinnamen: https://www.antiektheater.nl (website Antiek Theater Herman Altena)
https://educatie.antiektheater.nl (website Theater in de Oudheid)
https://theaterindeoudheid.nl (verwijst door naar educatie.antiektheater.nl)

Antiek Theater Herman Altena is gevestigd te Bosch en Duin en bereikbaar onder telefoonnummer 030 2740216 en via e-mail naar contact@antiektheater.nl.

Welke persoonlijke gegevens ATHA verwerkt

ATHA verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens welke u zelf aan ons hebt verstrekt en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons beiden, alsmede voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. ATHA gebruikt deze persoonsgegevens tevens ter verbetering van de dienstverlening.

ATHA verwerkt, afhankelijk van het doel, de volgende persoonsgegevens:
– naam
– adres
– postcode
– woonplaats
– e-mailadres
– telefoonnummer

Voor welke doeleinden ATHA persoonlijke gegevens verwerkt

ATHA verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk ten behoeve van de volgende doeleinden:
– de verwerking en afhandeling van bestellingen via de webshop op educatie.antiektheater.nl of via het bestelformulier op antiektheater.nl
– het verlenen van een gebruikersaccount op educatie.antiektheater.nl ten behoeve van abonnementen op de afgeschermde cursusomgeving van Theater in de Oudheid
– het versturen van electronische nieuwsbrieven
– het innen van declaraties en facturen
– het nakomen van wettelijke verplichtingen
– overige dienstverlening, zoals de behandeling van aanvragen en informatieverzoeken die middels de contactformulieren op antiektheater.nl of educatie.antiektheater.nl worden ingediend.

Wetsgrond

ATHA verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk op basis van de volgende gronden (AVG artikel 6):
– verkregen toestemming van de betrokkene
– de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken partij is
– wettelijke verplichting
– gerechtvaardigd belang (fraudevoorkoming en direct marketing)

Vertrouwelijkheid

ATHA draagt zorg voor de grootst mogelijke vertrouwelijkheid bij het verwerken en opslaan van door gebruikers verstrekte persoonsgegevens. ATHA zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van het doel waartoe de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens heeft verstrekt. ATHA zal alleen die gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van het doel waartoe de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens heeft verstrekt.

Met wie ATHA uw gegevens deelt

ATHA zal persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van derden, tenzij
– dit noodzakelijk is voor de dienstverlening in het kader van de hierboven genoemde doeleinden
– ATHA daartoe verplicht is op grond van de wet

ATHA deelt geen geautomatiseerde bestanden met derde partijen.

Hoe lang ATHA uw gegevens bewaart

ATHA bewaart de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden of op grond van wettelijke verplichtingen (zoals de fiscale bewaartermijn).

Hoe ATHA uw gegevens beveiligt

ATHA onderneemt alle redelijke technische en organisatorische stappen om uw persoonsgegevens op een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te beschermen.

Persoonlijke gegeven op de websites van ATHA worden realtime beschermd door up-to-date beveiligingssoftware. Gegevensuitwisseling vindt plaats via een (SSL-)beveiligde verbinding.

Persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in lokale systemen van ATHA worden eveneens realtime beschermd door up-to-date beveiligingssoftware.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage. Dat betekent dat ATHA u de mogelijkheid biedt inzage te krijgen in de persoonsgegevens die ATHA van u ter beschikking heeft en de doeleinden waarvoor ATHA die gegevens gebruikt.

U hebt recht op datatransportabiliteit. Dat betekent dat u ATHA schriftelijk kunt verzoeken om een u electronisch exportbestand te doen toekomen van al uw persoonlijke data waarover ATHA beschikt.

U hebt recht op vergetelheid. Dat betekent dat ATHA verplicht is uw gegevens te verwijderen zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Ook kunt u zelf uw eerder gegeven toestemming intrekken om uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor uitzonderingen hierop, zie onder “Welke beperkingen gelden voor bovengenoemde rechten?”.

U hebt recht op rectificatie en aanvulling. Dat wil zeggen dat u ATHA schriftelijk kunt verzoeken foutieve gegevens te corrigeren of ontbrekende gegevens aan te vullen. In een aantal gevallen kunt u uw gegevens zelf bewerken of verwijderen.

Uw schriftelijke verzoeken inzake de hierboven genoemde rechten kunt richten aan Antiek Theater Herman Altena, Baarnseweg 42, 3735MJ Bosch en Duin, bij voorkeur via een e-mail naar privacy@antiektheater.nl.

Ter verificatie van uw identiteit vragen wij u om bij uw verzoek een kopie te overleggen van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs, waarbij u desgewenst uw pasfoto en BSN-nummer kunt afschermen. Wij nemen uitsluitend verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Afhandelingsprocedure schriftelijke verzoeken

Zodra ATHA uw schriftelijke verzoek heeft ontvangen met betrekking tot een of meer van de hierboven genoemde rechten, zal ATHA u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek berichten ter afhandeling van uw verzoek.

Welke beperkingen gelden voor bovengenoemde rechten?

Niet in alle gevallen kan ATHA op uw verzoek gegevens onmiddellijk of volledig verwijderen. Soms dient ATHA gegevens langer te bewaren in verband met administratieve doeleinden en op grond van wettelijke bewaartermijnen. Dat is bijvoorbeeld het geval zolang een informatieverzoek of bestelling niet volledig is afgehandeld, of zolang u op grond van een lopend abonnement toegang hebt tot de afgeschermde cursusomgeving op Theater in de Oudheid.

Waar wij uw data naartoe sturen

Gegevens die bezoekers via de websites van ATHA aan ATHA verstrekken, kunnen door een geautomatiseerde spam-detectieservice worden geleid.

Cookies

Programma’s op de websites van ATHA maken mogelijk gebruik van cookies, kleine bestanden die (tijdelijk) bij u op de computer worden opgeslagen, deels voor beveiligingsdoeleinden, deels om (bij terugkeer op onze websites) het gebruik van de websites te vergemakkelijken.

Voor gedetailleerde informatie over de cookies die door programma’s op de websites van ATHA worden geplaatst, verwijzen wij naar de pagina over het cookiebeleid op de betreffende website: cookiebeleid op Antiek Theater Herman Altena en cookiebeleid op Theater in de Oudheid.

Hoe u Cookies kunt uitschakelen

U kunt de toepassing van cookies beperken of helemaal uitschakelen middels de instellingen van uw internetbrowser.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere website zelf bezoekt.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

ATHA is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het privacy- en cookiebeleid op websites van derden die middels ingesloten inhoud aan deze website zijn verbonden.

Hyperlinks naar andere websites

ATHA is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het privacy- en cookiebeleid op websites van derden die door middel van hyperlinks aan deze website zijn verbonden. Het gebruik van die websites is dus voor uw eigen risico.

Aanvullende informatie

De website van Antiek Theater Herman Altena biedt geen mogelijkheid om een online account aan te maken, reacties op de site achter te laten of om documenten en media naar de site te uploaden.

Van welke derde partijen wij data ontvangen

ATHA ontvangt en verwerkt geen data van andere organisaties of openbare bronnen.

Wat voor geautomatiseerde besluiten wij nemen en welke profilering wij doen met gebruikersdata

Antiek Theater Herman Altena neemt geen geautomatiseerde besluiten op grond van gebruikersdata en maakt voor de bedrijfsvoering geen gebruik van door haar opgestelde gebruikersprofielen.

Klachten

Hebt u klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ATHA, dan kunt u zich richten tot Antiek Theater Herman Altena, middels een e-mail naar privacy@antiektheater.nl, en/of tot de Autoriteit persoonsgegevens.

Bosch en Duin | Antiek Theater Herman Altena | 19-05-2022